Z nami zaplanujesz udane wakacje!Blisko 240 000 zadowolonych klientów od 2004 roku!

  • Jesteśmy Członkiem Polskiego Związku Touroperatorów
  • money
  • PIT

Infolinia i rezerwacja pon.-pt. 8:30-20:00; sob.-nd. 10:00-18:00

Last Minute

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TRAVELIGO.PL

 

1. DEFINICJE

Grupa Traveligo - Grupa Traveligo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wzorcowa 25 (04-031 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000183461, kapitał zakładowy 700 000 zł, NIP 5222727484;

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin serwisu internetowego Traveligo.pl;

Serwis - oznacza serwis internetowy prowadzony przez Traveligo i dostępny pod adresem www.traveligo.pl;

Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu w celu zapoznania się z jego treścią lub w celu rezerwacji albo zakupu Usług;

Usługi - usługi możliwe do nabycia lub rezerwacji przez Użytkownika poprzez Serwis, w szczególności usługi turystyczne rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych, bilety lotnicze, usługi ubezpieczenia, zakwaterowania lub przewozu;

Usługodawcy - organizatorzy turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, jak również inne podmioty, których Usługi mogą być zarezerwowane lub nabyte za pomocą Serwisu.

Regulaminy Szczegółowe - regulaminy, ogólne warunki i treść umów określające szczegółowe zasady rezerwacji, nabywania i realizacji określonej Usługi przez jej Usługodawcę.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w tym w szczególności sposób rezerwacji oraz nabywania Usług.

2.2    Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu oraz rezerwacji lub nabycia Usług zgodnie z Regulaminem oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

2.3    Właścicielem i administratorem Serwisu jest Grupa Traveligo.

2.4    Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych:

A.        oprogramowanie: przeglądarka internetowa Internet Explorer 9, Firefox 12, Chrome 19, Opera 11.64 lub nowszych,

 

 

3. ZAWARTOŚĆ SERWISU I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

3.1    Za pomocą Serwisu możliwe jest:

A.    zapoznanie się z opisem i harmonogramem imprez turystycznych organizatorów turystyki oraz innych Usług świadczonych przez Usługodawców współpracujących z Grupą Traveligo,

B.     złożenie wstępnej rezerwacji na opisane w Serwisie imprezy turystyczne,

C.     rezerwacja lub zakup samodzielnych lub powiązanych z imprezą turystyczną innych Usług, takich jak wynajem samochodu, bilety lotnicze, usługi ubezpieczeniowe, usługi zakwaterowania i przewozu.

3.2    Jeżeli treść Serwisu wyraźnie nie stanowi inaczej, Grupa Traveligo nie jest stroną umowy o świadczenie określonych Usług, a jedynie działa jako agent lub inny przedstawiciel Usługodawcy. Usługodawca, który świadczy określoną Usługę, jest wskazany w opisie Usługi zamieszczonym na stronach Serwisu lub zostaje wskazany przez konsultanta Grupy Traveligo po złożeniu zapytania lub rezerwacji wstępnej danej Usługi.

3.3    Grupa Traveligo zobowiązuje się do pośrednictwa w rezerwacji i nabyciu Usług u Usługodawców z zachowaniem należytej staranności i odpowiada w tym w zakresie wobec Użytkownika zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego.

3.4    Usługi świadczone są zgodnie z ich opisem zawartym w Serwisie oraz z treścią Regulaminów Szczegółowych określonych przez Usługodawców. Grupa Traveligo zapewnia zapoznanie się z treścią Regulaminów Szczegółowych na trwałym nośniku najpóźniej przed złożeniem zamówienia (złożeniem wiążącej rezerwacji) lub nabyciem Usługi. W przypadku ewentualnego braku lub niekompletności dokumentacji Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do wstrzymania zakupu lub rezerwacji oraz skontaktowania się z konsultantem Grupy Traveligo telefonicznie lub za pomocą formularza, zgodnie z danymi zawartymi z Serwisie.

3.5    Opisy Usług zawarte na stronach Serwisu pochodzą od Usługodawców, którzy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne niezgodności opisu ze świadczoną Usługą. Grupa Traveligo nie gwarantuje poprawności i kompletności tych danych oraz nie ma możliwości ich weryfikacji. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy obowiązującego prawa, Grupa Traveligo wyłącza swoją odpowiedzialność za niezgodność opisu z faktycznie wykonaną Usługą.

3.6    Jeżeli treść Serwisu wyraźnie nie stanowi inaczej, informacje o Usługach zamieszczone w Serwisie nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie prezentacją katalogu Usług świadczonych przez poszczególnych Usługodawców. Prezentowane ceny Usług oraz ich specyfikacja mogą ulegać zmianie w każdym czasie. Możliwość ewentualnych zmian cen i specyfikacji Usług po ich zamówieniu/nabyciu określają Regulaminy Szczegółowe Usługodawców udostępniane poprzez Serwis oraz konsultantów Grupy Traveligo.

3.7    W zakresie dopuszczalnym przez przepisy obowiązujące prawa Grupa Traveligo wyłącza swoją odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność treści (zdjęcia, opisy) zamieszczanych przez Użytkowników na stronach Serwisu. Powyższe treści mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią elementu oferty lub innego zobowiązania Grupy Traveligo lub Usługodawców.

 

4. WSTĘPNA REZERWACJA IMPREZ TURYSTYCZNYCH

4.1    Serwis umożliwia wyłącznie wstępną rezerwację imprez turystycznych. Zawarcie wiążącej umowy na uczestnictwo w imprezie turystycznej możliwe jest wyłącznie poprzez jej zamówienie telefoniczne lub w formie bezpośredniej korespondencji z konsultantem Grupy Traveligo. Zasady złożenia wiążącego zamówienia na imprezę turystyczną zależą od poszczególnych Usługodawców i są przedstawiane Użytkownikowi przez konsultanta Grupy Traveligo po złożeniu wstępnej rezerwacji lub nawiązaniu kontaktu telefonicznego.

4.2    Złożenie wstępnej rezerwacji nie powoduje obowiązku zapłaty lub konieczności uiszczenia jakichkolwiek kosztów (kar, opłat) związanych z imprezą turystyczną.

4.3    Wstępna rezerwacja ulega anulacji w przypadku braku wiążącego zamówienia lub zapłaty w terminie jej ważności. Termin ważności rezerwacji wstępnej zależy od poszczególnych Usługodawców. Wiążącej informacji o terminie ważności rezerwacji wstępnej udziela bezpośrednio konsultant Grupy Traveligo.

4.4    Grupa Traveligo zastrzega, że zasady wstępnej rezerwacji mogą być modyfikowane przez poszczególnych Usługodawców (np. w zakresie jednostronnego wycofania lub skracania okresu ważności rezerwacji wstępnej). Wszelkich informacji w powyższym zakresie udziela konsultant Grupy Traveligo.

4.5    Rezerwacja Usług poprzez Serwis stanowi wiążącą ofertę Usługodawcy, wyłącznie jeżeli zostanie ona wyraźnie potwierdzona przez przedstawiciela Usługodawcy lub konsultanta Grupy Traveligo w formie pisemnej, telefonicznej lub email.

 

5. ZAKUP USŁUG ORAZ PŁATNOŚCI

5.1     Zakup Usług Usługobiorców za pośrednictwem Grupy Traveligo jest możliwy poprzez:

A.  podpisanie otrzymanej przez konsultanta umowy/zamówienia i przesłanie pod adres  siedziby 04-031  Warszawa, ul. Wzorcowa 25,

B.  przesłanie faksu lub skanu umowy zawierającej własnoręczny podpis Użytkownika na numer/adres Grupy Traveligo wskazany na stronach Serwisu,

C.  dokonanie płatności za Usługę po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji warunków jej świadczenia określonymi w Serwisie lub udostępnionymi przez konsultanta Grupy Traveligo.

5.2    Forma oraz szczegółowa procedura zakupu określonej Usługi (wariant A, B lub C powyżej) określona jest w opisie Usługi zamieszczonym na stronach Serwisu.

5.3    Warunki świadczenia Usług (w tym ew. zasady rezygnacji lub odwołania Usługi, odstąpienia od umowy, zmiany terminów, cen lub innych cech Usługi, procedury reklamacyjne) określone są Regulaminach Szczegółowych udostępnianych na stronach Serwisu lub przez konsultanta Grupy Traveligo. Grupa Traveligo zastrzega, że zapoznanie się z warunkami świadczenia niektórych Usług może wymagać uzyskania informacji bezpośrednio u Usługodawcy (np. zakwaterowanie, wynajem samochodu), o czym Użytkownik zostanie poinformowany poprzez Serwis lub przez konsultanta Grupy Traveligo przed nabyciem lub wiążącym zamówieniem Usługi.

5.4    Płatność za usługi możliwa jest wyłącznie w formach określonych w Serwisie. Jeżeli treść Serwisu nie stanowi inaczej, płatności za Usługę pobiera Grupa Traveligo, która jest odpowiedzialna za rozliczenie wpłaty Użytkownika z Usługodawcą. Grupa Traveligo nie odpowiada oraz nie rozpatruje reklamacji na płatności dokonane bezpośrednio na rzecz Usługodawcy.

6. DANE OSOBOWE

6.1    Jeżeli treść Serwisu nie stanowi inaczej, Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Grupa Traveligo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wzorcowa 25 (04-031 Warszawa).

6.2    Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją umowy na realizację Usługi.

6.3     Dane osobowe mogą być również przetwarzane w zakresie i celu szerszym, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę podczas korzystania z Serwisu.

6.4    Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do rezerwacji lub realizacji Usługi. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

7. PRAWA DO TREŚCI SERWISU

7.1    Prawa (w tym prawa autorskie) do Serwisu należą do Grupy Traveligo. Prawa do poszczególnych elementów Serwisu mogą należeć również do Usługodawców, którzy udostępnili Grupie Traveligo materiały (zdjęcia, opisy) w celu prezentacji katalogu oferowanych przez nich Usług. Serwis oraz jego poszczególne elementy  podlegają ochronie przewidzianej przez prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47poz. 211).

7.2    Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do jego elementów jako utworów w rozumieniu prawa autorskiego. Użytkownicy mogą korzystać Serwisu oraz jego elementów wyłącznie w celach przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz w ramach dozwolonego użytku wyznaczonego przez przepisy obowiązującego prawa, przy czym takie korzystanie nie powinno godzić w słuszne interesy Grupy Traveligo i Usługodawców.

7.3    Zabronione jest w szczególności:

a)      kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie oraz transmitowanie drogą elektroniczną lub w inny sposób Serwisu lub jego elementów, dokonywane w szczególności w celach komercyjnych,

b)      pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

7.4         Dozwolone jest zamieszczanie na innych stronach internetowych odnośników prowadzących do Serwisu. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na stronach Serwisu na stronach internetowych naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

7.5         Jakiekolwiek inne niż określone powyżej korzystanie z Serwisu lub jego elementów bez uprzedniej wyraźnej zgody Grupy Traveligo jest zabronione, a naruszenie praw Grupy Traveligo lub Usługodawców będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne. W celu uzyskania ewentualnej zgody na korzystanie z elementów Serwisu, Użytkownik powinien skontaktować się z Grupą Traveligo poprzez zamieszczony w Serwisie formularz kontaktowy.

7.6         Grupa Traveligo informuje, iż niedopuszczalne jest zamieszczanie na stronach Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

7.7         Użytkownik w momencie publikacji treści na stronach Serwisu oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, w tym w szczególności osobiste i majątkowe prawa autorskie do tych treści, umożliwiające ich publikację oraz wykorzystanie przez Grupę Traveligo i innych Użytkowników zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa. Z tytułu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną. Grupa Traveligo, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, wyłącza swoją odpowiedzialność za jakiekolwiek skutki prawne (w szczególności naruszenie praw osób trzecich) wynikające z zamieszczania i wykorzystywania treści Użytkowników.

7.8         W przypadku podejrzenia, że jakakolwiek treść została zamieszczona w Serwisie bezprawnie lub narusza postanowienia Regulaminu, osoba mająca takie uzasadnione podejrzenie może zgłosić swoje zastrzeżenia za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie. Grupa Traveligo każdorazowo po przeanalizowaniu zgłoszenia - jeśli uzna roszczenia za zasadne lub uprawdopodobnione - bezzwłocznie usunie niedozwolone treści.

7.9         Użytkownik, umieszczając treści na stronach Serwisu, upoważnia bezpłatnie pozostałych Użytkowników do korzystania z nich w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.

7.10Użytkownik, umieszczając treść w Serwisie, upoważnia Grupę Traveligo do jej bezpłatnego wykorzystywania w ramach Serwisu na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania (techniką drukarską i cyfrową) oraz publicznego udostępniania  w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet. Uprawnienia Grupy Traveligo obejmują również tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych oraz opracowań, jak również udzielanie dalszych licencji innym podmiotom w zakresie opisanym powyżej.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1         W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie Regulaminy Szczegółowe wskazane na stronach Serwisu oraz przepisy obowiązującego prawa. Przepisów niniejszego Regulaminu (oraz Regulaminów Szczegółowych) nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie regulują prawa i obowiązki Grupy Traveligo, Usługodawców lub Użytkowników.

8.2         Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie w każdym czasie poprzez zamieszczenie adnotacji o zmianie lub nowej wersji Regulaminu na stronach Serwisu. W takim wypadku jednak będą respektowane prawa nabyte Użytkowników, którzy dokonali czynności faktycznych lub prawnych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

8.3         Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres info@traveligo.pl,  Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie przesyłane w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej osoby składającej reklamację. Grupa Traveligo zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Użytkownikiem do czasu ostatecznego rozpatrzenia sprawy.

8.4          W stosunku do poszczególnych Usług treść Serwisu i Regulaminów Szczegółowych może określać inne zasady procedury reklamacji niż określone powyżej.