cellphone225171600

Z nami zaplanujesz udane wakacje!Blisko 240 000 zadowolonych klientów od 2004 roku!

 • Jesteśmy Członkiem Polskiego Związku Touroperatorów
 • money
 • PIT

Infolinia i rezerwacja pon.-pt. 8:30-19:00; sob.-nd. 10:00-16:00

 • Hotel Lizbona, Lizbona Zaliczka 30%
1 / 1

Lizbona
Portugalia » Lizbona

 • KOD OFERTY:
  TRV462016
 • Ocena hotelu:
  brak opini
Udogodnienia:
 • Wyjazd weekendowy
 • Bez paszportu
Dopasuj ofertę
 • 3
  dodaj usuń
 • Wylot:
 • pt, 29.05.2020
 • 00:00
 • Warszawa
 • pt, 29.05.2020
 • 00:00
 • Lizbona
 • Powrót:
 • pn, 01.06.2020
 • 00:00
 • Lizbona
 • wt, 02.06.2020
 • 00:00
 • Warszawa
Wybierz opcje zakwaterowania Dla powyższych parametrów
Opis oferty

Region

Portugalia / Portugalia

Opis oferty:

Jedna z najmniejszych stolic europejskich ¿yje melancholijnym rytmem fado p³yn¹cym z otwartych drzwi knajpek i têsknot¹ za dawn¹ œwietnoœci¹. Przytulona do siedmiu wzgórz zachwyca po³o¿eniem, oczarowuje niepowtarzaln¹ atmosfer¹ ma³ego miasteczka w starym stylu, gdzie mieszkañcy ¿yj¹ na luzie, a uœmiech doskonale zastêpuje s³owa. Na zabytkowych balkonach suszy siê pranie, uliczki wij¹ siê wœród ciemnych zau³ków, lizboñczycy wype³niaj¹ o¿ywion¹ rozmow¹ po³udniowców tysi¹ce kafejek i restauracji. Wymarzone miejsce na weekend i po³¹czenie klasycznego programu zwiedzania z poznawaniem oryginalnych miejsc.

1. DZIEÑ.

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Lizbony. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

2. DZIEÑ.

Œniadanie. Zwiedzanie miasta. Przejazd zabytkowym tramwajem na wzgórze, gdzie strategiczne miejsce zajmuje zamek œw. Jerzego. Podziwianie panoramy Lizbony z murów obronnych. Spacer w¹skimi uliczkami mauretañskiej Alfamy, najstarszej dzielnicy Lizbony. Zwiedzanie: katedra, koœció³ œw. Wincentego za Murami - najwspanialszy przyk³ad barokowej architektury w Lizbonie, Panteon Narodowy, w którym znajduj¹ siê grobowce wielkich portugalskich osobistoœci. Spacer ulicami dzielnic: Bairro Alto, dzielnicy o artystycznym charakterze, przejœcie przez s³ynne place Baixy: Rossio, Figueira i Restauradores. Wejœcie na taras widokowy przy windzie œw. Justyny. Spacer: koœció³ œw. Rocha, ruiny koœcio³a karmelitów. Czas na kawê w s³ynnej Café A Brasileira. Wieczorem fakultatywnie (za dodatkow¹ op³at¹ na miejscu): koncert fado po³¹czony z kolacj¹. Powrót do hotelu, nocleg.

3. DZIEÑ.

Œniadanie. Wizyta w Narodowym Muzeum Sztuki Dawnej ze wspania³¹ kolekcj¹ malarstwa, rzeŸby oraz przedmiotów dekoracyjnych. Przejazd do Belem, uroczej nabrze¿nej dzielnicy pe³nej pomników portugalskiego z³otego wieku. Zwiedzanie: klasztor hieronimitów z grobowcem Vasco da Gamy, wpisany na listê UNESCO, arcydzie³o sztuki manueliñskiej. Spacer po Belem i mo¿liwoœæ podziwiania Pomnika Odkryæ Geograficznych oraz Wie¿y Belem, jednej z wizytówek miasta, która kiedyœ strzeg³a dostêpu do lizboñskiego portu, a dziœ jest symbolem chwa³y i dumy narodowej. Czas na tradycyjne ciastko z kremem w najs³ynniejszej kawiarni w ca³ej Lizbonie - Pastéis de Belém. Po po³udniu fakultatywnie (za dodatkow¹ op³at¹ na miejscu): rejs statkiem po Tagu wzd³u¿ wybrze¿a Lizbony. Powrót do hotelu, nocleg.

4. DZIEÑ.

Œniadanie. Wykwaterowanie. Wizyta w Muzeum Narodowym Azulejos, mieszcz¹cym siê w jednym z najpiêkniejszych kompleksów klasztornych w Lizbonie, gdzie wystawiono najciekawsze egzemplarze oryginalnych kafli, które sta³y siê integraln¹ czêœci¹ architektury portugalskiej. Przejazd na tereny Expo'98 nazywane Parkiem Narodów. Zwiedzanie jednego z najwiêkszych oceanariów na œwiecie, gdzie w ogromnych akwariach zaprezentowano ekosystemy oceanów: Arktycznego, Indyjskiego, Atlantyckiego, Spokojnego. Czas wolny na zakupy. Transfer na lotnisko. Przelot do Polski.

ŒWIADCZENIA:

3 noclegi w hotelu*** w Lizbonie; 2-os. pokoje (mo¿liwoœæ 1 dostawki) z ³azienkami • wy¿ywienie: 3 œniadania • przelot • transfer: lotnisko-hotel-lotnisko vanem, mini-busem lub autokarem (zale¿nie od liczby osób) • opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

UWAGI:

Obowi¹zkowe op³aty na miejscu: bilety wstêpu, bilety komunikacji miejskiej, lokalni przewodnicy i taksa klimatyczna: ok. 155 EUR.Op³aty fakultatywne: rejs po Tagu: ok. 20 EUR, koncert fado z kolacj¹: ok. 40 EUR; wymagane min. 15 osób.Przejazdy po Lizbonie œrodkami komunikacji miejskiej.


Hotel pochodzi z oferty Biura Podróży Itaka. Nowa Itaka sp. z o.o. jest jednym z naszych kluczowych partnerów i głównym kontrahentem, z którym od lat spełniamy turystyczne marzenia naszych wspólnych klientów. Wysoki standard obsługi, wykwalifikowani rezydenci i przewodnicy oraz szeroki wybór atrakcyjnych ofert na wakacje dopracowanych w każdym szczególe zapewniają wieloletni sukces jakim może poszczycić się to biuro.

W swojej ofercie Itaka posiada wiele sprawdzonych hoteli położonych w dogodnej lokalizacji, z wysokiej klasy obsługą i kompleksowo wyposażonymi pokojami. Biuro posiada szeroki wachlarz destynacji turystycznych i może spełnić oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Ponad to, do swojej oferty sukcesywnie wprowadza oryginalne kierunki takie jak Bośnia i Hercegowina, Albania, Madera czy kierunki egzotyczne - Wyspy Zielonego Przylądka, Zanzibar i wiele, wiele innych.

Itaka posiada bogatą ofertę wycieczek objazdowych, zarówno autokarowych jak i samolotowych. Ich programy są bardzo zróżnicowane i dostosowane do wymagań różnych klientów, dlatego każdy może znaleźć wyjazd zgodny z jego preferencjami. Biuro podrózy Itaka posiada także jeden z największych wyborów ofert w promocji last minute, co pozwala klientom z każdym budżetem na spełnienie swoich wakacyjnych marzeń.

Biuro Podróży Itaka w ciągu swojej dotychczasowej działalności otrzymała wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, takich jak tytuł Superbrands i Created in Poland Superbrands 2014/15 przyznawany najsilniejszym markom na polskim rynku, Touroperator Roku 2014, Konsumencki Lider Jakości 2014, czy Wielka Perła Polskiej Gospodarki 2012.


Podobne oferty

Masz pytania o ofertę Lizbona? Zadzwoń lub napisz!

Pn-pt 8:30-20:00 sob 10:00-16:00 nd 10:00-18:00


Opublikowane na stronach www.traveligo.pl informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego